Thu nhận hệ phương trình BOUSSINESQ và phương trình KORTEWEG - DE VRIES tổng quát mô tả sự lan truyền sóng trên sông có tính đến biến dạng đáy

Le The Hung, Pham Hung

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10354 Display counter: Abstract : 84 views. PDF : 65 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1987 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn