Sóng lô-vơ trên mặt trụ của môi trường đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất

Pham Thi Oanh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10422 Display counter: Abstract : 98 views. PDF : 49 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1984 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn