Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Author Guidelines

Thể lệ viết và gửi bài


 1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển nhận đăng các bài viết về kết quả các công trình nghiên cứu điều tra cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai, phát triển các phương pháp và công nghệ mới trong điều tra nghiên cứu, thông tin ngắn về các hội nghị, hội thảo và hoạt động liên quan ở trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ biển.
 2. Bài gửi đăng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong dạng file điện tử soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, font Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1.2, hình và ảnh rõ ràng, có chú thích đầy đủ, kích thước hình vẽ và ảnh không quá 15×20cm. Bài viết không quá 12 trang khổ A4 kể cả tóm tắt, bảng biểu, hình vẽ và tài liệu tham khảo. Bài viết ghi rõ họ tên tác giả và đồng tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại và email.
 3. Trong bài viết sử dụng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp và thông dụng của Việt Nam và Quốc tế. Tài liệu tham khảo trình bày theo trình tự: Họ và tên tác giả (xếp theo thứ tự a, b, c…), năm xuất bản, tên bài báo (hoặc tên sách), tên tạp chí (hoặc Nxb), tập, số, trang. Tài liệu nước ngoài giữ nguyên tên gốc. Các tài liệu thuộc loại chữ tượng hình dịch ra tiếng Việt. Các tài liệu lưu nội bộ không xuất bản như báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo chuyên đề không đưa vào danh mục tài liệu tham khảo mà cần trích dẫn trực tiếp trong bài báo. Bên dưới tóm tắt cần ghi đầy đủ các từ khóa.
 4. Bài gửi đăng phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tóm tắt phải ghi đủ tên bài báo và cung cấp đầy đủ, cô đọng thông tin về nội dung và kết quả của bài báo nhưng không vượt quá 500 từ.
 5. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển không nhận đăng những bài viết không theo đúng các quy định nêu trên. Tạp chí cũng từ chối đăng những bài khi yêu cầu sửa chữa của phản biện hoặc Hội đồng biên tập mà tác giả không chỉnh sửa, hoặc không có phản hồi tiếp thu, giải trình gửi về cho tòa soạn.
 6. Địa chỉ liên hệ:Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Nhà A16, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37917411; 01656080696. Email: jmst@vjs.ac.vn; tuandat86td@gmail.com. Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jmst.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.