Research on marine environment and coral distribution on Nam Yet island using VNRedsat-1 and QuickBird images

Do Huy Cuong, Le Dinh Nam, Nguyen Xuan Tung, Nguyen The Luan, Bui Thi Bao Anh, Nguyen Thi Nhan

Abstract


Based on the processing of VNRedsat-1 and QuickBird images in the area of Truong Sa archipelago, the research results showed the efficiency of assessing marine environmental characteristics in surroundings of these islands. In this paper, we presented the research results on Nam Yet island and adjacent area. The marine parameters in this research include sea surface temperature (SST) and chlorophyll-a concentration in the surface layer as well as in the deep layers of 20m and 40m, the distributions of the ground objects such as coral shelf, sand accumulation, coral reef combined with seagrass and seaweed. The accuracy of assessment of supervised and unsupervised classified results is approximate of 87.8%. The research results allowed assessing the environmental characteristics, warning of the risk of erosion and coastal line change in the study area.

Keywords


Remote sensing image, marine environment, sea surface temperature (SST), Chlorophyll-a concentration, coral.

Full Text:

PDF

References


Charles John, 2008. Remote Sensing Images for Earth Resources and Ocean Color. Remote Sensing Information Centre. New York.

Sekhar, N. U., 2005. Integrated coastal zone management in Vietnam: Present potentials and future challenges. Ocean & Coastal Management, 48(9–10), 813–827.

Vanderstraete, T., 2007. The Use of Remote Sensing for Coral Reef Mapping in Support of Integrated Coastal Zone Management: A Case Study in the NW Red Sea-Volume I (Doctoral dissertation, Ghent University).

Nguyễn Văn Thảo, Đỗ Thị Thu Hương, 2009. Nghiên cứu phân bố san hô vùng đảo Cồn Cỏ bằng tư liệu viễn thám. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 9(phụ trương 1), 284–294.

Phạm Quang Sơn, 2008. Ứng dụng thông tin viễn thám và GIS trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường ở vùng ven biển và hải đảo. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Tr. 321–327.

Albright Theme, 2009. Atmospheric Radiation and Radiometric Calibration for Remote Sensing Image. New York.

Đỗ Huy Cường, 2002. Nghiên cứu các đặc trưng mầu đại dương (Ocean color) trên cơ sở xử lý ảnh vệ tinh SeaWiFS. Tuyển tập báo cáo, hội nghị quốc tế về ứng dụng viễn thám biển trong nghiên cứu mầu đại dương - ICASOC, Hải Nam, Trung Quốc. Tr. 78–91.

Green, E., Mumby, P., Edwards, A., and Clark, C., 2000. Remote Sensing: Handbook for Tropical Coastal Management. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

English, S., Wilkinson, C., and Baker, V., 1997. Survey manual for tropical marine resources. Australian Institute of Marine Science. Townsville, Australia. 390 p.

Mohd, M. I. S., Yahya, N. N., Ahmad, S., Komatsu, T., and Yanagi, E., 2010. Sea bottom mapping from ALOS AVNIR-2 and quickbird satellite data. University Teknologi Malaysia.

Đỗ Huy Cường và nnk., 2012. Hiệu chỉnh phổ bức xạ trong phân tích SST và Chlorophyll-a. Tuyển tập các công trình nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển.

Đỗ Huy Cường và nnk., 2010. Hiệu chỉnh quang phổ ảnh viễn thám theo số liệu tổng xạ. Tuyển tập công trình nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển, Hà Nội.

Đỗ Huy Cường, 2001. Các đặc trưng phân bố trường nhiệt độ bề mặt nước biển theo mùa phân tích từ ảnh viễn thám đa phổ. Tuyển tập báo cáo, hội nghị khoa học quốc tế về ứng dụng ảnh vệ tinh trong nghiên cứu biển - ICASOR. Bắc Kinh, Trung Quốc. Tr. 357–369.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/3B/14525


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn