Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

SCIENTIFIC COMMUNICATIONS:

Nguyen Tac An

Abstract


Hội thảo IOC/WESTPAC: "Tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động nhận sinh đối với các hệ sinh thái rạn san hô vùng tây Thái Bình Dương"

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/9/2/6270


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn