SCIENTIFIC COMMUNICATIONS 1:

Nguyen Tac An, Nguyen Thanh Van

Abstract


Hội nghị lần thứ VII của ủy ban Hải dương học liên chính phủ khu vực Tây Thái Bình Dương (IOC/WESTPAC)


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/8/3/6312


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn