SCIENTIFIC COMMUNICATIONS 2:

Nguyen Tac An, Nguyen Thanh Van

Abstract


Kết quả hội nghị lần thứ 41 của hội đồng chấp hành ủy ban ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC/WESTPAC)

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/8/3/6313


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn