Exploitation yield of trawl in Kien Giang province from 2014 to 2015

Authors

  • Nguyen Van Hai Viện Nghiên cứu Hải sản

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/1/9420

Keywords:

Kien Giang, fleet, pair trawl, otter trawl, yield.

Abstract

In periods from July 2014 to June 2015, the Research Institute for Marine Fisheries collected data about yield from catch landing of the trawl fisheries in Kien Giang province. Total yield was calculated by Stamatopoulos Constantine’s method in 2002. The results indicated that the total yield of trawls in Kien Giang province was about 592.5 thousand tons one year. In which, the pair trawl’s yield was 84%, the otter trawl’s yield was 16%. The yield structure was different between pair trawl and otter trawl. Main yield components of pair trawl were trashfish and anchovy groups; and those of otter trawl were trashfish, mixed fish and mixed shrimp.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nguyen Van Hai, Viện Nghiên cứu Hải sản

Nghiên cứu viên - Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản

References

Wikipedia. https://vi.wikipedia.org/wiki/K i%C3%AAn_Giang. 2016.

Bộ Thủy Sản, 1996. Nguồn lợi thủy sản Việt Nam. Nxb. Nông nghiệp Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013. Thông tư 25/2913/TT_BNNPTNT - Qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Stamatopoulos, C., 2002. Sample-based fishery surveys: a technical hanbook. FAO, Roma (Italia).

Downloads

Published

2019-03-31

Issue

Section

Articles