[1]
Thanh, L.N., Dũng, N.Q., Thọ, N., Mẫn, D.B. and Ánh, N.T. 2012. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 11, 3 (Jan. 2012), 45–56. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/378.