(1)
Minh Huyền, N. T.; Hà, T. M.; Trang, C. T.; Nhơn, Đặng H.; Thư, P. T. CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG. VJMST 2012, 11, 57-72.