(1)
Thanh, L. N.; Dũng, N. Q.; Thọ, N.; Mẫn, D. B.; Ánh, N. T. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN. VJMST 2012, 11, 45-56.