(1)
Tiến, Đàm Đức; Sơn, L. V.; Ca, V. T. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI. VJMST 2012, 11, 57-69.