(1)
Hải, D. N.; Thắng, N. T. MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG CHẢY RIVER PLUME. VJMST 2012, 11, 1-20.