Thanh, L. N., Dũng, N. Q., Thọ, N., Mẫn, D. B., & Ánh, N. T. (2012). Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 11(3), 45–56. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/378