MINH HUYỀN, N. T.; HÀ, T. M.; TRANG, C. T.; NHƠN, Đặng H.; THƯ, P. T. CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 57–72, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/11/1/366. Disponível em: https://vjs.vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/366. Acesso em: 22 oct. 2021.