THANH, L. N.; DŨNG, N. Q.; THỌ, N.; MẪN, D. B.; ÁNH, N. T. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 45–56, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/11/3/378. Disponível em: https://vjs.vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/378. Acesso em: 18 oct. 2021.