TIẾN, Đàm Đức; SƠN, L. V.; CA, V. T. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 57–69, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/11/3/379. Disponível em: https://vjs.vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/379. Acesso em: 18 oct. 2021.