Minh Huyền, Nguyễn Thị, Trần Mạnh Hà, Cao Thu Trang, Đặng Hoài Nhơn, and Phạm Thế Thư. 2012. “CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 11 (1):57-72. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/1/366.