Thanh, Lê Ngọc, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Thọ, Dương Bá Mẫn, and Nguyễn Thị Ánh. 2012. “Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 11 (3):45-56. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/378.