Hải, Dương Ngọc, and Nguyễn Tất Thắng. 2012. “MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG CHẢY RIVER PLUME”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 11 (4):1-20. https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/4/382.