Thanh, L. N., Dũng, N. Q., Thọ, N., Mẫn, D. B. and Ánh, N. T. (2012) “Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN”, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 11(3), pp. 45–56. doi: 10.15625/1859-3097/11/3/378.