[1]
N. T. Minh Huyền, T. M. Hà, C. T. Trang, Đặng H. Nhơn, and P. T. Thư, “CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG”, VJMST, vol. 11, no. 1, pp. 57–72, Jan. 2012.