[1]
L. N. Thanh, N. Q. Dũng, N. Thọ, D. B. Mẫn, and N. T. Ánh, “Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN”, VJMST, vol. 11, no. 3, pp. 45–56, Jan. 2012.