[1]
Đàm Đức Tiến, L. V. Sơn, and V. T. Ca, “THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI”, VJMST, vol. 11, no. 3, pp. 57–69, Jan. 2012.