[1]
D. N. Hải and N. T. Thắng, “MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG CHẢY RIVER PLUME”, VJMST, vol. 11, no. 4, pp. 1–20, Jan. 2012.