Thanh, L. N., N. Q. Dũng, N. Thọ, D. B. Mẫn, and N. T. Ánh. “Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, vol. 11, no. 3, Jan. 2012, pp. 45-56, doi:10.15625/1859-3097/11/3/378.