Hải, D. N., and N. T. Thắng. “MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG CHẢY RIVER PLUME”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, vol. 11, no. 4, Jan. 2012, pp. 1-20, doi:10.15625/1859-3097/11/4/382.