Thanh, Lê Ngọc, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Thọ, Dương Bá Mẫn, and Nguyễn Thị Ánh. “Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 11, no. 3 (January 3, 2012): 45–56. Accessed October 22, 2021. https://vjs.vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/378.