1.
Minh Huyền NT, Hà TM, Trang CT, Nhơn Đặng H, Thư PT. CÁC GIÁ TRỊ SỬ DỤNG ĐƯỢC MANG LẠI TỪ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG. VJMST [Internet]. 2012 Jan. 3 [cited 2021 Oct. 18];11(1):57-72. Available from: https://vjs.vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/366