1.
Thanh LN, Dũng NQ, Thọ N, Mẫn DB, Ánh NT. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN. VJMST [Internet]. 2012 Jan. 3 [cited 2021 Oct. 18];11(3):45-56. Available from: https://vjs.vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/378