1.
Tiến Đàm Đức, Sơn LV, Ca VT. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI. VJMST [Internet]. 2012 Jan. 3 [cited 2021 Oct. 18];11(3):57-69. Available from: https://vjs.vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/379