Author Details

Ánh Tuyết, Đào Thị, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Vietnam

  • Vol 11, No 1 (2011) - Articles
    MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRỒNG PHỤC HỒI SAN HÔ TẠI QUẦN ĐẢO CÔ TÔ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
    Abstract  PDF