Author Details

Ngải, Nguyễn Đăng, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viet Nam

 • Vol 11, No 1 (2011) - Articles
  MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TRỒNG PHỤC HỒI SAN HÔ TẠI QUẦN ĐẢO CÔ TÔ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 2 (2011) - Articles
  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐẾN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2008
  Abstract  PDF
 • Vol 11, No 2 (2011) - Articles
  KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIỄM DẦU ĐẾN CÁC RẠN SAN HÔ Ở MỘT SỐ KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM
  Abstract  PDF