Author Details

Công, Nguyễn Chí, Viện Hải dương học, Vietnam

  • Vol 11, No 4 (2011) - Articles
    MÔ HÌNH CHU TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG HỆ SINH THÁI BIỂN ÁP DỤNG CHO VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ
    Abstract  PDF
  • Vol 17, No 4 (2017) - Articles
    DISTRIBUTION FEATURES OF CURRENT SYSTEM IN NORTHERN CENTRAL VIETNAM COAST (HA TINH - THUA THIEN-HUE) DURING APRIL 2016
    Abstract  PDF