Author Details

Anh, Nguyễn Hải, Viện Nghiên cứu quản lý biển và hải đảo, Viet Nam

  • Vol 10, No 2 (2010) - Articles
    MÔ HÌNH TÍNH TOÁN NGẬP LỤT VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠI VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG
    Abstract  PDF