Author Details

Ca, Vũ Thanh, Viện Nghiên cứu Quản lý biển và hải đảo, Viet Nam

  • Vol 11, No 3 (2011) - Articles
    THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI
    Abstract  PDF
  • Vol 10, No 2 (2010) - Articles
    MÔ HÌNH TÍNH TOÁN NGẬP LỤT VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠI VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG
    Abstract  PDF