Author Details

Ca, Vũ Thanh, Viện Nghiên cứu quản lý biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Viet Nam

  • Vol 11, No 4 (2011) - Articles
    ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG TIỀM NĂNG BẢO TỒN HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN Ở VEN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI
    Abstract  PDF