Chiến, Hoàng Thị, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viet Nam