Ca, Vũ Thanh, Viện Nghiên cứu Quản lý biển và hải đảo, Viet Nam