Ca, Vũ Thanh, Viện Nghiên cứu quản lý biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Viet Nam