Một số kết quả xây dựng mô hình mật độ vỏ Trái đất Miền Bắc Việt Nam bằng bài toán 2,5 chiều trọng lực, kết hợp sử dụng tài liệu địa chấn dò sâu

Lại Hợp Phòng, Trịnh Việt Bắc, Trần Anh Vũ

Abstract


Crustal density model of north Vietnam by 2,5d gravity analysis in combination with deep seismic sounding


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11783

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); ScopusGeoRef (American Geosciences Institute); NPI (Norway)Google ScholarScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)