Author Details

Izokh, A. E.

  • Vol 31, No 2 (2009) - Articles
    Điều kiện thành tạo của Pyroxene và Granat trong sa khoáng tại chỗ của Mỏ Saphir Đắk Nông liên quan tới Basalt Kainozoi, miền Nam Việt Nam
    Abstract  PDF
  • Vol 31, No 2 (2009) - Articles
    Hội thảo quốc tế về các tỉnh thạch học lớn (LIP) Châu Á - 2009
    Abstract  PDF