Author Details

Bảng, Lại Kim

  • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
    Sử dụng than bùn trong nông nghiệp và phương pháp đánh giá mỏ than bùn theo tiêu chuẩn "Trữ lượng giới hạn"
    Abstract  PDF
  • Vol 26, No 2 (2004) - Articles
    Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn
    Abstract  PDF