, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viet Nam