Author Details

Bách, Mai Xuân

  • Vol 26, No 3 (2004) - Articles
    Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực
    Abstract  PDF
  • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
    Một số kết quả bước đầu nghiên cứu cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực Tp Hồ Chí Minh và kế cận trên cơ sở tài liệu trọng lực
    Abstract  PDF