Author Details

Dương, Nguyễn Ánh, Viện Địa chất - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    NGUYÊN LIỆU KHOÁNG HOẠT TÍNH TỪ MỘT SỐ ĐÁ PHUN TRÀO AXÍT VÀ TRUNG TÍNH Ở VIỆT NAM VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA CHÚNG
    Abstract  PDF