Author Details

Dương, Nguyễn Đình

  • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
    Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn
    Abstract  PDF
  • Vol 30, No 1 (2008) - Articles
    Một số kết quả ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới trong phân loại lớp phủ
    Abstract  PDF