Author Details

Duẩn, Nguyễn Bá

  • Vol 28, No 4 (2006) - Articles
    Đặc điểm địa chất thủy văn vùng Bắc Bình, Bình Thuận theo tài liệu địa vật lý
    Abstract  PDF
  • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
    Tính chất địa điện các tầng trầm tích Neogen - Đệ tứ tại xã ven biển Giao An (Nam Định) theo kết quả đo điện từ trong miền thời gian
    Abstract  PDF