Author Details

Canh, Nguyễn Văn, Trường Đại học Khoa học Huế, Vietnam

  • Vol 33, No 3 (2011): - Articles
    KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH
    Abstract  PDF