Author Details

Bình, Nguyễn Xuân

  • Vol 22, No 2 (2000) - Articles
    Lập hàm dự báo chấn cấp động đất cực đại trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên
    Abstract  PDF
  • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
    Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý)
    Abstract